De Algemene Voorwaarden onder de noemer “Algemene Voorwaarden – Voor HackShielders” zijn een niet rechtsgeldige, versimpelde versie van de Algemene Voorwaarden geschreven voor kinderen. Aan deze versie van de Algemene Voorwaarden zijn geen rechten te ontlenen, en deze versie bevat sterke oversimplificaties om de tekst begrijpelijk en leesbaar te maken voor kinderen. Deze Voorwaarden zijn enkel voor informatieve doeleinden. Refereer voor rechtsgeldige Algemene Voorwaarden naar de officiële Algemene Voorwaarden.

 

Algemene Voorwaarden - voor Cyber Agents

Wat goed dat je “Algemene Voorwaarden” leest! Eigenlijk is het belangrijk dat je dit altijd doet. In de Algemene Voorwaarden staan de spelregels voor het gebruiken van een website, spel of product. Ook gebruiken makers de Algemene Voorwaarden om zich te beschermen tegen mensen die kwaad willen. Het gebruiken van HackShield heeft de volgende spelregels;

 • HackShield (dat zijn wij) is niet verantwoordelijk als bijvoorbeeld je computer kapotgaat tijdens het spelen van HackShield. En ook niet als je tijdens het spelen van HackShield valt en je arm breekt.
 • Wij (HackShield) doen onze best juiste informatie in de game te stoppen. Maar wij maken ook wel eens een foutje. Wij zeggen dus nooit dat HackShield perfect is!
 • Wij gaan ervan uit dat jij alles eerlijk invult! Wij denken dus dat jij echt toestemming hebt gevraagd aan je ouders als je prijzen wil winnen of Cyber Agent van je gemeente wil worden.
 • HackShield is gratis om te spelen.
 • Er zijn alleen prijzen te winnen als dat er staat.
 • Money Blocks kun je niet inruilen voor echt geld.
 • Wij (HackShield) mogen zeggen wie HackShield wel of niet mag spelen. Als je bijvoorbeeld de game hackt of andere Cyber Agents pest kunnen we bepalen dat je niet verder mag spelen.
 • Wij mogen je account weggooien. We doen dit eigenlijk nooit, maar als jij andere Cyber Agents pest of een rare naam hebt gekozen kan het gebeuren.
 • Jij mag JoinHackShield.nl of het spel niet veranderen!
 • Je mag niet zomaar plaatjes van HackShield verkopen of gebruiken. Dit heet “Copyright”.
 • We kunnen de game misschien niet altijd online houden.
 • We komen uit Nederland, en volgen daarom alleen de Nederlandse wet.

Het is altijd belangrijk om de Algemene Voorwaarden te lezen. Als je ze leest weet je namelijk wat je rechten zijn. Jij bent zo verstandig geweest om dit te doen. Daarom krijg je een extra Shield. Klik hier om je Shield te ontvangen!

 

Algemene Voorwaarden - voor volwassenen

Algemeen

De voorwaarden hebben betrekking op HackShield en betreffen alle met HackShield verbonden activiteiten. HackShield is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien voort uit het onjuiste gebruik van de betreffende producten en diensten. HackShield zal zich inspannen om de inhoud van het spel van correcte informatie te voorzien en beschikbaar te houden, maar garandeert niet de feitelijke correctheid en permanente beschikbaarheid van het spel en de inhoud.

Accounts

De speler/ gebruiker staat er voor in dat hij/zij steeds tijdig correcte en volledige persoonlijke gegevens en overige voor de diensten benodigde gegevens en informatie zal verstrekken.

De door HackShield aan de speler/ gebruiker verstrekte wachtwoorden en overige gegevens zijn strikt voor persoonlijk gebruik en dienen geheim gehouden te worden. Door tijdens of na de aanmeldingsprocedure gebruik te maken van de mogelijkheid om Cyber Agent van de gemeente te worden of prijzen te kunnen winnen verklaart de gebruiker/speler nadrukkelijk dat hij/zij toestemming heeft van een ouder/verzorger of dat hij/ zij ouder is dan 18 jaar en bevoegd is om toegang te verlenen aan een speler onder de 18 jaar. HackShield behoudt zich voor accounts met in de ogen van HackShield provocerende of onacceptabele nicknames of onacceptabel gedrag tegenover andere spelers/gebruikers of HackShield te verwijderen of op non-actief te stellen. Spelers/gebruikers kunnen hier niet tegen in beroep gaan.

Prijzen

HackShield Future Cyber Heroes is gratis te spelen. Er kunnen geen prijzen worden gewonnen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de website en in overige communicatie. Het geld dat in het spel verdiend kan worden door de speler is fictief en kan niet worden uitgekeerd en/of geclaimd.

Deelname

HackShield stelt haar game beschikbaar aan de spelers/ gebruikers, gebruikers/ spelers zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van een internetverbinding en/of netwerk dat voldoende is om het spel te spelen. HackShield behoudt zich het recht voor om bij onjuist en schadelijk gebruik de speler / gebruiker toegang tot de game te weigeren. Over deze beslissing kan niet worden gecorrespondeerd.

Correspondentie en/of levering vindt uitsluitend plaats via e-mail en internet. De gebruiker/ speler is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (e-mail)adres en overige gegevens aan HackShield Future Cyber Heroes B.V. De gebruiker/ speler is verantwoordelijk voor het juist instellen van eventueel aanwezige programma's zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan gebruiker/ speler verstuurde berichten en gegevens beveiligd kunnen worden ontvangen.

Overige bepalingen

De gebruiker/ speler heeft nimmer het recht om enige aanpassing op het Platform en/of de Dienst te maken, noch heeft de gebruiker/ speler het recht enige kopie daarvan te maken, het Platform en/of de Dienst enigszins (trachten) te bewerken. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in het geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van HackShield. Gebruiker/ speler verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

Op de digitale producten van HackShield rust copyright. Het is niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en/of te verspreiden/commercieel te exploiteren. Het is gebruiker/ speler niet toegestaan om 'afgeleide werken' te maken door de digitale producten te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

Gebruiker/ speler vrijwaart HackShield van alle aanspraken van hem- of haarzelf en / of derden, die voortkomen uit geschillen over intellectuele eigendomsrechten of de handhaving van deze regels. HackShield kan nooit aansprakelijk gesteld worden, ook niet na ingebrekestelling, indien zij door overmacht (elke voor HackShield onafhankelijke omstandigheid die het houden van het evenement tijdelijk of blijvend verhindert, of elk geval van overmacht bij een derde partij waar HackShield van afhankelijk is) niet in staat is om de game online te houden c.q. te continueren.

Partijen mogen de in het kader van een Overeenkomst verstrekte en/of tot haar gekomen vertrouwelijke informatie en/of gegevens ook niet gebruiken of bekend maken in het geval van, al dan niet voortijdige, gehele of gedeeltelijke beëindiging van een Overeenkomst of na het einde van een Overeenkomst. Gebruiker / speler verleent bij dezen bij voorbaat toestemming aan HackShield, als bedoeld in artikel 6:159 BW, tot overdracht van een Overeenkomst op een door HackShield gewenst moment, aan door HackShield aan te wijzen derde partij. Indien en voor zover nodig of wenselijk, verbindt gebruiker/speler zich tevens om voorafgaande toestemming schriftelijk te bevestigen.

In geval één of meer verplichtingen van deze Algemene Voorwaarden door de daartoe bevoegde rechter nietig of vernietigbaar wordt/worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.